دانلود آهنگ جدید احسان سولو

دانلود آهنگ جدید احسان سولو

دانلود آهنگ جدید احسان به نام سولو

Download New Music EhsanSolo

دانلود آهنگ جدید احسان به نام سولو با کیفیت 320 و 128 با لینک مستقیم از سایت بند موزیک

متن ترانه احسان به نام سولو

خوش ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺘﻢ دراد  //
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺖ ﺗﻮ آﯾﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻔﺮم دراد //
ﻣﻦ دﯾﮕﻪ روﺣﻢ ﻣﺮده  //
اﺻﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاره دﯾﮓ ﺻﻠﺢ ﺟﻨﮓ ﺑﺮام  //

ﺑﺰا درک ﻧﮑﻨﻦ ﻣﻨﻮ اﯾﻦ ادﻣﺎ اﺻﻦ //
به ورم نیس  بزنن منو اینا پسم//
اﯾﻨﺎ اﺻﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺪوﻧﻦ ازم  //
وﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ ی ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﮐﻔﻦ//
 
ﻣﻦ راﻣﻮ ﻣﯿﺮم ﺣﺘﯽ اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻏﻠﻂ //
رﯾﺪم تو تیمی ک دﯾﺪن ﺷﺪم ﮐﺎرو ﺑﻠﺪ// 
واسم نطق میکردن ک تکسام داره غلط//
سولو شدم الان تبریک شدین الک // 

بیا بپردازم بهت شاید برین بالا//
هرچندهزاریمین لای دوﺗﺎ ﺗﺮاوﻻم //
فرقمون با هم مس اسراییل و حماس//
توپ تکونم نمیده واسم بیارین تانک// 

دﯾﺪم تیم ﻣﻨﻢ ک ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﯿﻮن ﭼﻔﺖ// 
قمه چیه میشین تش ﺑﺎ ﭘﺎﭘﯿﻮن ﺧﻔﺖ //
سری تیمو بده از این بچه ﺑﺎزﯾﺎش ﻟﻔﺖ // گنگ تیم رفتش بزن یه لیوان سک//

دﯾﺪم ﺣﺮف  ﭘﺸﺘﻤﻪ ﭼﺮا ﺑﮕﯿﺮه ﺟﻠﻮﻣﻮ //
ﻣﻦ ک واﻗﻌﯿﻢ ﻧﯿﻮﻣﺪم ﺑﭽﯿﻨﻢ دﮐﻮرو  //
وﻗﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪم  ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻢ ﺑﮕﯿﺮه ﻓﻠﻮرو //
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﯿﻮ ﺗﻮ رفاقت ﮐﺮدﻣﺶ ﺗﺮورو //

کروس:

ﭼﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯽ حق//
ﭘﯽ ﮐﯿﮑﻢ ، ﭘﯽ ترب  //
ازوﻧﻤﻮﻗﻪ ک ﻣﯿﺨﻮﻧﺪم گروهی
ﺗﺎ اﻻن ک سولو ﻣﯿاد بالاﺗﺮک  2

ورس2:

شاﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ول ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺗﮑﺴﺎم ﮔﺮف//
دﯾﮕﻪ ﺳﺎﮐﺘﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻪ ورﺳﺎم رﻟﻪ//
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺷﺪه رفیقﮐﻨﺴﻞ//
اﻻن ﺻﺪاﻣﻮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻒ مشهد ﭘﻠﯽ//

ﺑﺮم ﺣﺘﯽ روی ﺑﯿﺖ داﻧﻠﻮدی//
ﺑﺎزم ﮔﻮﺷﻪ رو  ﻣﯿﮕﯿﺮه ﮐﺎرم ﮐﺎﺳﯿﺎس ﻃﻮری//
ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﻪ  ﺑﮑﻦ ازش ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ//
اﺻﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ام ﺷﻤﺎ ﺗﻮی ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﺪ//

واسه پول ﻣﯿشد حسابم کال،رف از دﺳﺘﻢ// 
ﺑﺎزم ﮐﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ، اﯾﻨﺠﻮری ﺗﺮک بستم//
اﻻن ﺑﺎ ﻫﯿﺖ ﺑﻤﯿﺮ ﯾﺎ واﺳﻢ ﺑﺰن دس ﭘﺲ // 
دیگه قد جلوم علم نکن میگیره خندم//

راﻣﻮ ﺑﻠﺪم ﭘﺲ اﻻن ب ﻓﮑﺮ ﭘﺮوازم// 
ﺗﺎ ب ﺗﻪ ﺧﻂ ﻧﺮﺳﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎزم//
ﻫﻤﻮن احسانم ک ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ و ﻧﺴﺎﺧﺖ
انقد صیقلم دادن  ﺣﺎﻻ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺎﺳﻢ// 

اﯾﻦ راﻫﯽ ک ﻣﯿﺮم دﯾﮕﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﻣﻪ//
ﻣﯿﮕﺎم ب وﻗﺘﺶ ﻫﺮﭼﯽ ک ﺿﻌﯿﻔﻪ دورﻣﻪ//
قلمم درﺳﺖ ﻏﻠﻂ ﻣﺚ ﻗﻤﻪ ی دو ﻟﺒﻪ//
تیزه هی نکنین حمیدیو کفری ترش//

داداشم  ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﺮﻗﻪ//
من صدام رو بیت میزنه فک و لثه//
حرمت نون و نمکه وگرنه دیس بود فرقش //
مث ک باس بدم‌ منبد دست با دستکش//

4.3/5 - (22 امتیاز)

پخش آنلاین موزیک سولودانلود آهنگ با کیفیت عالی 320دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید